# استان تعداد شهر ها تعداد اگهی ها مشاهده
1 آذربایجان شرقی 62 5 مشاهده شهر ها
2 آذربایجان غربی 42 0 مشاهده شهر ها
3 اردبیل 26 0 مشاهده شهر ها
4 اصفهان 107 0 مشاهده شهر ها
5 البرز 17 0 مشاهده شهر ها
6 ایلام 25 0 مشاهده شهر ها
7 بوشهر 37 0 مشاهده شهر ها
8 تهران 44 0 مشاهده شهر ها
9 چهارمحال وبختیاری 40 0 مشاهده شهر ها
10 خراسان جنوبی 28 0 مشاهده شهر ها
11 خراسان رضوی 74 0 مشاهده شهر ها
12 خراسان شمالی 22 0 مشاهده شهر ها
13 خوزستان 77 1 مشاهده شهر ها
14 زنجان 21 0 مشاهده شهر ها
15 سمنان 20 0 مشاهده شهر ها
16 سیستان وبلوچستان 37 0 مشاهده شهر ها
17 فارس 102 0 مشاهده شهر ها
18 قزوین 25 0 مشاهده شهر ها
19 قم 6 0 مشاهده شهر ها
20 کردستان 29 0 مشاهده شهر ها
21 کرمان 71 0 مشاهده شهر ها
22 کرمانشاه 32 0 مشاهده شهر ها
23 کهگیلویه وبویراحمد 17 0 مشاهده شهر ها
24 گلستان 29 0 مشاهده شهر ها
25 گیلان 52 0 مشاهده شهر ها
26 لرستان 25 0 مشاهده شهر ها
27 مازندران 58 0 مشاهده شهر ها
28 مرکزی 33 0 مشاهده شهر ها
29 هرمزگان 38 0 مشاهده شهر ها
30 همدان 29 0 مشاهده شهر ها
31 یزد 21 0 مشاهده شهر ها